Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatının bi­zim edebiyatımıza etkisi, Tanzimat Edebiyatı Akımı'yla başlar. Fakat hemen şurasını söyleyelim ki, nazım türleri bakımından göze batacak derecede bir yenilik ve değişik­lik olmamıştır.

Tanzimat Edebiyatı'mız, nazmın dış yapısı bakımın­dan tamamıyla Divan Edebiyatı'nın bir benzeri olmuştur. Tanzimat'ta da beyit düzeni bütün ağdasıyla hüküm sür­müş, kasideler, gazeller yazılmıştır. Yalnız nazmın iç ör­güsünde önemli değişiklikler ve yenilikler meydana gel­miştir. Beyitler, genel olarak bağımsız birer söz (diri­le) olmak durumundan çıkarılmış, belli bir konu çevre­sinde toplanmıştır. Kasideler, genellikten kurtarılmış, kişiselliğe doğru götürülmüştür. Konular Divan Edebi­yatı'nın soyut tutumundan sıyrılmış, nesnel bir karakter kazanmıştır.

Servet'i Fünun Edebiyatı'yla bu adımlar biraz daha sıklaştırılmış, beyit düzeni bozulmuştur. Sözler (cümleler) mısraların başında, ortasında, sonunda kesilmiş ya da başlatılmıştır. Beyitlerin klâsik kafiyeleniş düzeni bir kenara bırakılmış; şair, mısralarını istediği gibi kafiyelendirmiştir. Dörtlüklerin kafiyelendirilişlerinde murabba düzeni bırakılarak atlama kafiyeler yapılmıştır. Divan Edebiyatının klâsik müstezat şekli genişletilmiş, her çe­şit kalıpla müstezatlar yazılmıştır. Yine aruz ölçüsü kullanılmıştır. Fakat tekdüzen (muttarit) ölçülerden çok çeşitli karma ölçülere önem verilmiştir.

Tanzimat'tan Millî Edebiyat Akımı'na kadarki devre içinde, bütün çaba, Divan Edebiyatının klâsik nazım şe­killerini bozmak, konularda bütünlük ve nesnel bir gö­rüşe bağlı çeşitlilik meydana getirmek yönünde harcan­mıştır, denilebilir.

Servet-i Fünun akımı, Batı'dan iki nazım tür getir­miştir. Bunlardan birisi sone, ikincisi de terzarimadır. Fakat her ikisi de fazla tutunamamıştır. Servet-i Fünun'un arkasından gelen Fecr-i Âti akimiyle birlikte sönüp gitmişlerdir. Fec-i Âti zamanında, bağımsız sanatçı olarak Ahmet Haşim, sone tarzında şiirler yazmışsa da bundan çabuk vazgeçmiştir.

SON EKLENENLER

Üye Girişi