Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1. Aşağıda verilen bilgilerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

1. Namık Kemal, ilk edebi roman olan Son Pişmanlık’ın (İntibah) yazarıdır. (D ) 

2. Abdülhak Hamit Tarhan, Batı şiir tarzına yönelimin karşısında olmuştur. (Y ) 

3. Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyat teorilerini Talim-i Edebiyat kitabında toplamıştır. ( D) 

4. Namık Kemal, Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazaları Şamildir isimli makalesinde divan şiirinin yapmacıklığına ve halk dilinden uzak düştüğüne değinmiştir. ( D) 

5. Şair Evlenmesi, Türk Edebiyatında tek perdelik komedi tarzında yazılmış ilk oyundur. ( D) 

6. Gazel, kaside, terkibibent gibi nazım şekilleri içerik bakımından birbirinden farklıdır. ( D)

7. Yol Ayrımı adlı metin  siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı     yazısıdır. (  D )

8. Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir.   (  Y  )

9. Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır.   ( D   )

10. Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( Y   )

11. Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi  edebi türleri de getirmiştir.(  D)   

12. Tanzimat  dönemi sanatçıları arasında eski-yeni tartışması vardır (D)

13. Şinasi, Namık  Kemal ve Ziya Paşa’yı yeni fikirlerle yetiştirmiştir. (D)

14. Osmanlı toplumunda yenileşme halkın zorlamasıyla  başlamıştır.  (Y)

15. Ziya Paşa, Demdeme adlı yapıtında Ali Paşa’yı yermiştir. (Y)

16. Namık  Kemal, yalnızca roman ve tiyatro  türünde eser vermiştir (Y)

17. Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşılık edebiyatta Tanzimat 1856’da başlar. (Y )

18. Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında Felatun Bey, kendini iyi yetiştirmiş, kültürlü, dürüst bir kişiliktir. ( Y )

19. Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazetedir. ( D )

20. Osmanlı toplumunda modernleşme halkın isteğiyle gerçekleşmiştir. (Y )

21. Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “sanat için sanat” anlayışı hâkimdir. ( Y )

22. Ahmet Mithat Efendi, Bursa’da vali iken yaptırdığı tiyatro binasıyla tiyatroya hizmet etmiştir. (  Y  )

23. Namık Kemal, edebiyatın her türünde eser vermiştir. (  D  )

24. Şinasi, La Fontaine’den Fabl çevirileri yapmıştır.  ( D )

25. Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’nın ilanından yirmi yıl sonra oluşmuş bir edebiyattır. ( D  )

26. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı piyesidir. (  Y  )

27. Şinasi İlklerin Şairidir.( D  )

28. İntibahın yazarı Ziya Paşadır. ( Y )

29. Tanzimat şiiri hem şekil hem de içerik olarak yeni bir şiirdir.( Y  )

30. Tanzimat “sanat yapmak” demektir. ( Y  )

31. Takvim-i Vakayi ilk resmi gazetedir. ( D  )

32. Namık Kemal “Harabat” isimli  divan şiiri antolojisinde “Şiir ve İnşâ” makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler. (Y)

33. Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval’dir. (Y)

34. Şinasi ilk makaleyi yazan sanatçımızdır. (D)

35. Şinasi tercümelerini “Tercüme-i Manzume” isimli eserinde  toplamıştır. (D)

36. 1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için  sanat” görüşünü benimsemişlerdir. (Y)

37. İkinci dönem Tanzimat edebiyatında "Sanat için sanat" anlayışıyla eserler verilmiştir. ( D )

38. İkinci dönem Tanzimat edebiyatında dilde sadeleşme çabaları duraklamış ve dil ağırlaşmıştır. ( D )

39. İkinci dönem Tanzimat edebiyatında bu dönem sanatçılarında genel olarak Realizm etkisi görülmeye başlanmıştır. (  D)

40. İkinci dönem Tanzimat edebiyatında tiyatro eski önemini yitirmemiş; ama oynanmak için değil, okunmak için eser verilmiştir. ( D )

41. İkinci dönem Tanzimat edebiyatında şiirde Divan nazım şekilleri tamamen bırakılmış, Batı edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanılmıştır.( Y)

42. Konusunu Türk - İran savaşlarından alan Namık Kemal'in "Cezmi" adlı romanı, Türk edebiyatının ilk tarihi romanı olarak kabul edilir. (D )

43. Samipaşazade Sezai'nin tek romanı olan "Sergüzeş"te kölelik ve esirlik konusu, sosyal ve psikolojik yönleriyle gözler önüne serilir. ( D )

44. Recaîzade Mahmut Ekrem, "Araba Sevdası" adlı eserinde, Batılılaşmayı içine sindiremeyen insanları, realist akıma bağlı bir biçimde işlemiştir. ( D )

45. Ahmet Mithat Efendi, "Felâtun Bey ile Rakım Efendi" adlı romanında yeniçerilerin yaşantılarını, kimi boş inanışların insanları sürüklediği kötü durumları ele almıştır.(Y)

46. "Karabibik" Nabizade Nazım'ın yazdığı köyü ve köylüyü anlatan ilk realist köy romanıdır. ( D )

47. Şinasi Moliere'den çevirip Türklerin yaşamına uyarladığı Zor Nikâh, Zoraki Tabip gibi oyunlarıyla tanınmıştır.(Y)

48. İlk roman çevirisi, Yusuf Kâmil Paşa tarafından Fransız yazar Fenelon'dan yapılan Telemak'tır. ( D )

49. İlk şiir çevirisi, Şinasi tarafından hazırlanan Tercüme-i Manzume adlı yapıttır. ( D )

50. İlk özel gazete, Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahvâl'dir. (D )

51. Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı, Namık Kemal'in Vatan —yahut- Silistre'sidir. (Y  )

52. İlk edebi roman, Namık Kemal'in İntibah adlı romanıdır. (  D)

53. Tanzimat sanatçılar kişiliklerini yapıtlarına yansıtmamışlardır.(Y)

54. Şinasi, noktalama işaretlerini, ilk özel gazetemiz Takvim-i Vakayi'de kullanmış, bunun öncülüğünü yapmıştır. .(Y)

55. Tanzimatçıları şiirlerde parça güzelliği ya da beyit mükemmelliğini savunmuşlardır. .(Y)

56. Tanzimat sanatçılarının eserlerinde Divan edebiyatının etkisinden kurtulmuşlardır. .(Y)

57. Tanzimat Fermanı’nın ilanında İran’ın etkisi yoktur. (D ) 

58. Abdülhak Hamit Tarhan Divan edebiyatı nazım biçimlerini tamamen terk etmemiştir. (D )

59. Tanzimat şair ve yazarları Alman edebiyatı hayranıdırlar. .(Y) 

60. Namık Kemal düşünceleriyle Tanzimat edebiyatın öncülerindendir. (D )

61. Hürriyet Kasidesi’nde korkusuzluk ve fedakârlık üzerinde de durulmaktadır. (D)

62. II. Mahmut yenilikçi bir padişah değildir. Y 

63. Namık Kemal eleştiri türünde eser vermemiştir. Y 

64. Tanzimatçılar divan edebiyatı nazım biçimlerini aynen kullanmışlardır. Y 

65. Şinasi edebiyatta sanatkârane bir dil ve üsluptan yanadır. Y 

66. Fransız İhtilali Türk edebiyatını etkilememiştir. Y 

67. Roman türü Tanzimat Dönemi edebiyatıyla birlikte edebiyatımıza giren bir türdür. ( D )

68. Batı’daki Rönesans hareketi ile Tanzimat hareketi arasında sıkı bir bağ vardır. (Y)

69. Tanzimat şairleri divan şiiri ve halk şiiri geleneklerine ait kalıplaşmış imgeleri kullanmışlardır. ( Y)

70. Divan şiirinin dili ağır, Tanzimat şiirinin dili gayet sadedir. ( Y)

71. Sergüzeşt romanında realizm ve romantizm akımının etkisi görülür. ( D)

72. Roman, öykü, makale gibi düzyazı türleri Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girer. ( D )

73. Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında ilahi bakış açısı kullanılmıştır. ( D)

74. Namık Kemal’in ‘Sahra’ adlı şiiri edebiyatımızın ilk pastoral şiir örneğidir.( Y)

75. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Tanzimat Dönemi sanatçısı Şinasi olmuştur. ( D )

76. Ahmet Mithat Efendi sadece romanlarıyla halka seslenmeyi amaçlamıştır. ( Y)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SON EKLENENLER

Üye Girişi