Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ARUZ KUSURLARI

1. İmale: Kısa hecelerin uzun okunmasıdır. Çekme demektir. Arapça, Farsça sözcüklerdeki kısa hecelerde yapılmaz. Daha çok Türkçe sözcüklerdeki kısa hecelerde yapılır.

Dehân-ı gonceyi bâz et zebân-ı sûseni ter kıl

Şikest-i tevbeye dahl edene hâzır-cwabımsın

Nedim

Kamû bîmânna cânân devâ-yı derd eder ihsân

Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı

Fuzûli

2. Ulama (Vasl): "Bağlayış, ulama” demektir. Ölçü gereğ kapalı heceyi açmak için sonu ünsüzle biten bir sözcüğü, ondan sonra gelen sözcüğün ünlü harfine bağlamaktır. Ulama, ölçüde yan yana iki açık hece gerektiği zaman yapılır.

Hürr_olmak eğer ister_isen olma cihânın 

Zevkında safsında gamında kederinde

Ziya Paşa

Bülbüller öter güller_açar şâd gönül yok

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahânn

Şeyhülislâm Yahya

3. Zihaf: "Kısma” demektir. Ölçü gereği Arapça, Farsça sözcüklerdeki uzun heceyi kısa okumaktır. İmalenin tersdir.

Ol kadar âsûde âlem sâye-i adlinde kim

Hâb-gâh eyler gazele pehlu-yı şîr-i neri

                             (pehlû-yı)

Nefi

Can verme gam-ı aşka ki âfet-i candır (Cân)

Aşk âfet-i can olduğu meşhûr-ı cihandır

                                         (cihândır)

(Fuzûli)

4. Med: "Uzatma” demektir. Yani, iki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde yapılır.

tâb, nâz, mecâl (Arapça, Farsça sözcükler) dost, rahm, derd (Arapça, Farsça sözcükler) yâr, zâr, var, yok, çok (Türkçe sözcükler) az (Türkçe sözcük)

Med, bir hecenin "Bir kapalı + bir açık" değerinde okunmasıdır.

Ya bir nigâha dahi yok mu çeşminde O hastası tâ böyle bî-mecâl midir tâb, nâz, mecâl (_. )

Ağyâra nigâh etmediğin Asanıydım Çok lutfimiş ol âşıka ben sanırdım nâz, az (_. )

 

KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi