Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Falih Rıfkı Atay Kimdir?

 
(1894-1971) Gazeteci ve yazar.

İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğreni­mini Rehber-i Tahsil Mektebi ile Mer­can İdadisi’nde yaptı. Darülfünun Ede­biyat Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre Babıâli Mektebi Kalemi'nde kâtip, Dâhiliye Nezareti Hususi Kalemi'nde müdür mu­avini olarak çalıştı (1913). Gazeteciliğe Tanin 'de röportaj ve makaleler yazarak başladı. I. Dünya Savaşı sırasında yedek subay olarak Filistin ve Suriye'de Dör­düncü Ordu Karargâhı’nda Cemal Paşa'­nın kâtipliğini yaptı; 1917'de İstanbul'a döndü. Cemal Paşa Bahriye nazırı olun­ca Kalem-i Mahsus müdür muavinliğine tayin edildi; bir ara Çarkçı Mektebi'nde edebiyat hocalığı yaptı (1918). Daha son­ra kendisini bütünüyle gazeteciliğe ver­di. 20 Mart 1918'de Ali Naci Karacan, Necmeddin Sadak ve Kazım Şinasi ile bir­likte Akşam gazetesini kurdu. Gazetede yazdığı yazılarla Milli Mücadele aleyhin­de olanları şiddetle tenkit etti. Büyük Millet Meclisi'nde ikinci dönem (1923) Bolu, daha sonraki dönemlerde de Anka­ra milletvekili olarak bulundu. Hâkimiyet-i Milliye, Ulus ve Milliyet gazete­lerinde başyazarlık yaptı. Milletvekilliği 1950 yılına kadar sürdü. Bu tarihten son­ra ölümüne kadar kendi kurduğu Dün­ya gazetesini yönetti. 20 Mart 1971'de İstanbul'da öldü.

 
Cumhuriyet rejimi ile inkılâpların de­vamlı savunucusu olan Falih Rıfkı, Cumhuriyet devri nesrinin ve bilhassa seya­hat ve hatıra edebiyatının gelişmesinde öncülük eden bir yazardır. Ateş ve Gü­neş adlı eserinde i. Dünya Savaşı sıra­sında gördüklerini anlatırken çok başa­rılı bir nesir örneği verir. Gezi ve hatıra türündeki eserleri birbirini takip ederek Cumhuriyet devrinde seyahat edebiya­tının en başarılı imzası olarak tanındı. Gençliğinden beri Türkçülük ve Türkçe­cilik akımının tesirinde kalan Falih Rıf­kı uzun süre bu yolda yürüdü; ancak öz Türkçecilik akımının aşırılığa kaçması üzerine hayatının son yıllarında bu gö­rüşü desteklemekten vazgeçti.

 
Gezi, hatıra ve fıkra türündeki başlıca eserleri şunlardır: Ateş ve Güneş (İstan­bul 1335), İzmir'den Bursa'ya (Halide Edip, Yakup Kadri ve Mehmed Asım ile birlikte, İstanbul 1338), Faşist Roma, Ke­malist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (Ankara 1930), Denizaşırı (İstanbul 1931), Yeni Rusya (Ankara 1931), Moskova Roma (Ankara 1932), Zeytindağı (Anka­ra 1932), Bizim Akdeniz (Ankara 1934), Taymis Kıyıları (İstanbul 1934), Tuna Kıyıları (İstanbul 1938), Hind (İstanbul 1944), Babamız Atatürk (İstanbul 1955), Çankaya (I-II, İstanbul i 96 il, Batış Yıl­ları (İstanbul 1963), Pazar Konuşmaları (İstanbul 1966), Bayrak (İstanbul 1970), Gezerek Gördüklerim (İstanbul 1970). Roman türündeki tek eseri ise Roman (İstanbul 1932) adını taşımaktadır.

 
BİBLİYOGRAFYA:

 
Baki Süha Ediboğlu, Falih Rıfkı Atay Konu­şuyor, İstanbul 1945; Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Anka­ra 1972, s. 382, 399, 401, 404·422; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi İs­tanbul 1979, s. 79, 362; Behçet Necatigil. Ede­biyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul 1983, s. 62; "Atay, Fa1ih Rıfkı", TDEA, i, 219; Fahir İz. "Atay", El Suppl. (İng.), s. 98-99.

 
 NURİ YÜCE, DİA

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi