Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ABDURRAHMAN ŞEREF KİMDİR?

Eğitimci, tarihçi (1853 - 1926). İstanbul'da doğdu. Ortaöğreni­mini Eyüp Rüştiyesi (ortaokulu) ve Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1873). Bir süre İstanbul liselerinde tarih öğret­menliği yaptı (1873-78). Mülkiye Mektebi'nde coğrafya okut­tu. Uzun süre bu okulun müdürlüğü görevinde bulundu (1892 - 1907). Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde tarih hocalığı yap­tı. II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra «Defteri Hâkaani Nazırlığı»na atandı. Bir süre sonra Ayan Meclisi üyeliğine ge­tirildi (16 Aralık 1908). Maarif (1909 -1913). Evkaf (1918) na­zırlıkları, Şurayı Devlet (danıştay) başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin II. döneminde İstanbul’dan Millet­vekili seçilerek, en yaşlı üye niteliğiyle ilk oturumunda baş­kanlık etti.

Son Osmanlı vak'anüvisi (tarih - yazıcısı) olarak bilinen Abdurrahman Şerefin, yapıtlarında gerçeğe aykırı saptamalar yapılmadığında birleşilmiştir. Abdurrahman Şeref, olguları genellikle devlet yönetiminde ağırlığı olan sadrazam, nazır gi­bi kişilerin yaşamlarına bağlayarak sergiler. Yer yer sergile­mekle de yetinmediği «idealist tarih anlayışı» açısından de­ğerlendirme ve eleştirmeler yaptığı söylenebilir. Çoğun yar­gılarında öznellikten kurtulduğu da araştırmacılarca kabul edilmiştir. Özellikle I. Meşrutiyet Anayasasını genel hukuk ilkeleri açısından çözümlemeleri 1876 - 1908 dönemlerinin ma­li sorunlarına ilişkin yazıları, dolaylı yoldan, imparatorluğun yarı sömürge koşullarına düştüğü dönemin eleştirisi sayıla­bilir.

BAŞLICA YAPITLARI: Fezleke-i Tarihi Düveli İslâmiye (1885), Târih-i Devlet-i Osmâniye (2 cilt, 1893), Fezleke-i Târih-i Devlet-i Osmâniye (1899), llm-i Ahlâk (1900), Sultan Abdülhamid'i saniye dair (Ahmet Refik Altınay'la birlikte, 1918), Tarih Müsahabeleri (1923, yeni harflerle ve günümüz diliyle bas. 1978), Târih-i Asr-ı Hâzır (Darülfünun ders notları, 1915).

KAYNAKLAR: Şükran KURDAKUL, (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü)

 


 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi