Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FERDİ HAYATI ve ESERLERİ

(ö. 1121/1709) Divan şairi. 

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hüseyin'­dir. Arayıcızâde lakabıyla da tanınır. Safâî Mustafa Efendi'nin, ilk zamanlarında devlet büyüklerine hizmet ettiğini kay­dettiği Ferdî tahsilinden sonra çeşitli ve­zirlere kethüdâlık hizmetinde bulunmuş­tur. Daha sonra Mısır'a giderek Kahire'de mukabeleci oldu. Zamanla divan hâceleri zümresine dahil olarak sipah kâ­tibi ve maliye tezkireciliği yaptı. Nite­kim tezkire sahibi Safâî, Ferdî'nin mali­ye tezkireciliğinde kendisine selef oldu­ğunu bildirir. II. Mustafa'nın saltanatı­nın (1695-1703) sonlarına doğru Sadra­zam Rami Mehmed Paşa'nın meclisleri­ne katılan şair onun iltifat ve teveccühlerine nail olmuştur. Salim ve Safâî tez­kirelerinde Ferdî'nin ölüm tarihi 1121 (1709) olarak kaydedilir. Şeyhî ve İsmail Belîğ ise bunu 1120 olarak göstermiş­lerdir.Şuarâ tezkirelerinde Ferdî sohbet eh­li, kabiliyetli ve nazik bir şair olarak de­ğerlendirilmiştir. Kaynaklar, özellikle lugaz söylemede ve tarih düşürmede meşhur bir sanatkâr olduğunda birle­şirler. Ayrıca şiirlerinde külfetsiz bir söy­leyişe sahip bulunduğu ifade edilir. Onun, "Görüp ânı ruhun öptüm elin ol şûh-ı fettanın / Dahi yâdımdadır billâh Ferdî çıkmaz ol ânın" beyti kendisinden bah­seden kaynaklarda daima anılagelmiştir. Akranları arasında nazik tabiatlı bir şair olarak tanınan Ferdî dostları yanın­da da itibar sahibi idi.Ferdî'nin Şâpurnâme adındaki mesnevisiyle "Esmâü'l-bilâd" adlı kasidesi meşhur olmuştur. Salim Tezkiresi'nde onun mesnevi tarzında kaleme alınmış başka eserlerinin de bulunduğu haber verilir. Hikâye-i Erdeşîr ve Şâpur adıy­la da tanınan Şâpurnâme 1000 beyit ci­varında olup divan edebiyatının tek kah­ramanlı aşk hikâyeleri arasında yer al­maktadır. Bu eserin İstanbul kütüphane­lerinde çeşitli nüshaları mevcuttur (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1980, vr. lb-39a; İÜ Ktp., TY, nr. 3286; Millet Ktp., Ali Emîrî, Man­zum, nr. 774). Adı bazı yerlerde "Esmâü'l-büldân" olarak da geçen "Esmâü'l-bilâd"da (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1047) çeşitli beldeler birtakım özellikle­riyle ve kısaca söz konusu edilir.

 
BİBLİYOGRAFYA:

Safâî, Tezkire. İÜ Ktp., TY, nr. 9583, vr. 174b-176a; Belîğ, Nuhbetü'l-âsâr, s. 400-401; Şey­hî, Vekâyiu'lfuzalâ, II, 470; Salim. Tezkire, İÜ Ktp., TY, nr. 2407, vr. 176b-177"; a.e., İstanbul 1315, s. 525-527; Müstakimzâde, Mecelletü'n-Nisâb, Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 628, vr. 337""; Sicill-i Osmânî, IV, 15; Osmanlı Mü­ellifleri, II, 70; İzâhu'l-meknûn, II, 37; Karatay. Türkçe Yazmalar, II, 167-168, 265; Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 137; a.mlf., "Divan Edebiyatında Hikâye", TDAY Belleten (1967), 

Sabahattin Küçük, DİA,cilt, 

SON EKLENENLER

Üye Girişi