Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

I. Musammat Kaside

 

1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem

Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem

 

2. Erdi yine ürd-i behişt oldı hevâ anber-sirişt

Alem behişt-ender-behişt her gûşe bir bâğ-ı İrem

 

3. Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır

Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde-dem

 

4. Dönsün yine peymâneler olsun tehî humhâneler

Raks eylesin mestâneler mutribler ettikçe negam

 

5. Bu demde kim şâm u seher meyhâne bâğa reşk eder

Mest olsa dilber sevse ger ma’zûrdur şeyhü’l-Harem

 

6. Yâ neylesin bî-çâreler âlüfteler âvâreler

Sâgar sunar meh-pâreler nûş etmemek olur sitem

 

7. Yâr ola câm-ı Cem ola böyle dem-i hurrem ola

Ârif odur bu dem ola ayş u tarabla mugtenem

 

8. Zevki o rind eyler tamâm kim tuta mest ü şâdkâm

Bir elde câm-ı lâle-fâm bir elde zülf-i ham-be-ham

 

9. Lutf eyle sâkî nâzı ko mey sun ki kalmaz böyle bu

Dolsun sürâhî vü sebû boş durmasın peymâne hem

 

10. Her nev-resîde şâh-ı gül aldı eline câm-ı mül

Lutf et açıl sen dahi gül ey serv-kadd ü gonca-fem

 

Günümüz Türkçesiyle:

Musammat kaside, aruzun iki eşit parçaya bölünen kalıplarıyla yazılan ve iç kafiyesi bulunan kasidedir. İç kafiye bulundurduğundan ahenk yönü güçlüdür.

1. İkbahar rüzgârı esti, sabahleyin güller açıldı; bi­zim de gönlümüz açılsın. Ey içki sunan, meded (yardıma koş.). Cem’in kadehini sun. İçkiyi bulanın İran mitolojisinin önemli hükümdarı Cem olduğuna inanılır. Yine inanışa göre Cem kadehi diye anılan kadeh, yedi madenden yapılmış olup bütün dünyada olup biten yansıtma özelliğine sahiptir.

2. Yine Nisan ayı geldi; hava anber kokularına bü­ründü. Âlem cennet içinde cennet oldu. Her köşe bir İrem bahçesine döndü. İrem, Yemen’deki Ad kavminin hükümdarı olan ve tanrılık iddiasında bulunan Şeddâd’ın cennete benzesin diye yaptığı Kuran-ı Kerim’de de geçen ünlü bahçenin adıdır.

3. (İçinde yaşadığımız zaman) çiçeklerin açtığı gül devri, yaşama yiyip içme günleri, zevku sefa zamanıdır, Bu mutlu mevsim (bahar), âşıkların bayramıdır.

4. Yine şarap kadehleri dönsün (meclistekilere sıra sıra içki sunulsun), meyhaneler boşalsın, şarkı okuyucular şarkı okudukça sarhoşlar oynasın.

5. Akşam ve sabah meyhanenin bahçeyi kıskandığı bu anda (bu mevsimde) Şeyhülharem sarhoş olsa, güzel sevse mazurdur. Şeyhülharem, iki kutlu şehir Mekke ve Medi­ne’deki mukaddes yerlerin bakımı ve idaresinde görev alan kimsedir.

6. (Böyle bir durumda) çaresizler, (böyle durumla­ra) alışkın (âşıklar), avareler ne yapsın. Ay parçası güzel­ler kadeh sunarsa (onların sundukları içkileri) içmemek zulüm olur.

7. Cem’in kadehi ve sevgili olduktan ve böyle bir mutlu an da bulunduktan sonra ârif (derin anlayışlı ve kav­rayışlı kişi) şimdi zevk ve eğlenceyi ganimet bilendir (ona yakışan budur.).

8. Bir elinde lâle renkli kadeh, bir elinde de kıvrım kıvrım sevgilinin saçını tutan sarhoş ve pek mutlu olan rind, zevki tam anlamıyla, eksiksiz yaşar. (Rind tipi ile ilgili Figanî’nin gazelinin açıklama­sında bilgi verilmiştir.)

9. İçki sunan! Lütf edip nazlanmayı bırak da şarap sun. Çünkü bu meclis böyle kalmaz (mevsim değişir, bu zevk mevsimi geçer). Sürahi ve testi dolsun, kadeh de boş kalmasın.

10. Her yeni yetişen gülfidanı (m andıran genç gü­zeller) kadehi eline aldı. Ey servi boylu ve gonca ağızlı güzel! Açıl, sen de gül. Beytin sonundaki gül kelimesi, hem gülmek fiilini göstermekte hem sen de bir gülsün, anlamına gelmekte­dir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

FUZÛLÎ - EYLEREM REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ - AÇIKLAMASI)

BAKİ – GÜL REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

BAKİ – KEVKEB REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

GAZEL / FİGANİ (Ö.1532)

SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI

Üye Girişi