Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

İLAHİ ÖRNEĞİ

 

Dertliyim dermana geldim,

Devasın isteyu Lokman’a geldim.

 

Bulunmaz derdimin asla devası, 

Kalıp âciz Sana ihsana geldim.

 

Bu derdin çaresi yanmak yakılmak,

Anınçün ben dahi sûzana geldim.

 

Gönül mahzundürür hecr ile her dem,

Visal-i yâr için handana geldim.

 

Mey-i aşk ile mestim ben demâdem,

Bu hal ile acep mestane geldim.

 

Perişan eyledim aklı bu yolda,

Olup Mecnun gibi divane geldim.

 

Huzur-u yâr ile iken ezelde,

Anâ iklimine seyrana geldim.

 

Gelip bu dâr-ı fanide tahayyür, 

Tefekkürle gezip hayrana geldim.

 

Düşüp pervane veş şem’-i celâle,

Sûzî’yim ben dahi çün yana geldim.

SUZİ

 

Bestelenmiş Örnek İlahi:

 

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kabe yollarında tozlara bat sam

Hub cemalin bir kez düşümde görsem

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer günü Hak divanda

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Yunus senin methin eder dillerde

Dillerde dillerde her gönüllerde

Arayı arayı gurbet illerde

Ya Muhammed canım arzular seni

Yunus Emre

 

                   Akşemseddin’den

Şeyh Ak Şemse'd-dın fermâyed rahmetu'llâhi aleyhi

 

Bir Caceb deryaya gark oldum anun pâyânı yok 

Mübtelâ kim olmışam bu derdimün dermanı yok

 

Derdimün dermanı dertdür ben anun müştâkıyam 

Derdi kim buldıyısa ol dimesün dermanı yok

 

Işkı meydânında şâhun ben ki ser-bâz olmışam 

Niderem ol cân u başı kim anun cananı yok

 

Bin temenna idici der-küy-i macşük az ola

Bencileyin içlerinde hor olup viranı yok

 

Işk şarâbın nüş idüp oldum harâbâti bu gün 

Âşık olan kişinün 'âlemde ad u şanı yok

 

Ma'şükun 'ışkıyıla ser-mest ü hayrân olmışam 

Niderem ol gönü kim ma'şük'aya mihmânı yokc

 

Zerk u sâlüsi bu cışk yolında sığmaz zâhidâ 

'Âşıkun makşüdı ma'şük küfri yok îmânı yok

 

Kim ki ma'şük yüzüni görmedi bunda şeksüzin 

Ger söz oldur görmeyiser gözinün inşânı yok

 

Şems nigârun vuslatı yolında curyân olıban 

Vâsıl oldı ölmeye her kişinün 'irfânı yok

 

 

Eşrefoğlu Rumî’den

Ya derdin gönder ya deva 

Senden hem ol hoş hem bu hoş

 

Hoştur bana senden gelen 

Ya hilaftır yahut kefen 

Ya tâze gül yahut diken 

Senden hem ol hoş hem bu hoş

 

Halimi bir dem soragel 

Diler isen bağrımı del 

Ey lutfu hem kahrı güzel 

Senden hem ol hoş hem bu hoş

 

Ya bağ u ya bostan ola 

Ya bend ü ya zindan ola 

Yâ vasi ü ya hicrân ola 

Senden hem ol hoş hem bu hoş

 

Gelse celâlinden cefâ 

Yahud cemâlinden vefâ 

 

İkisi de cana safâ 

Üye Girişi